معنی کلمه توپ بولینگ به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به تجهیزات بولینگ به انگلیسی in اکتبر 23, 2019

معنی کلمه توپ بولینگ به انگلیسی می شود Bowling ball

Leave a Reply