معنی کلمه مجموعه بولینگ به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به تجهیزات بولینگ به انگلیسی in نوامبر 12, 2019

معنی کلمه مجمومه بولینگ به انگلیسی می شود Bowling set

Leave a Reply