معنی کلمه چوب بولینگ به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به تجهیزات بولینگ به انگلیسی in اکتبر 23, 2019

معنی کلمه چوب بولینگ به انگلیسی می شود Bowling stick

Leave a Reply